Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu, en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen. Ook komen er meer en langere periodes van droogte en hitte. Hiernaast moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen. Ook het waterpeil in de rivieren zal stijgen. 

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk om aan te passen aan klimaatverandering om toekomstige schades te beperken en kansen te benutten. Een bekend voorbeeld van klimaatadaptatie is het bouwen van dijken. Dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel en hoge waterstanden. 

Ervaring

Nederland heeft al ruime ervaring met vechten tegen het water. Na de watersnoodramp in 1953 is de Deltacommissie opgericht en werd er begonnen met de Deltawerken. Dit plan omvatte de aanleg van dammen en het versterken van dijken. De Hollandsche IJsselkering was de eerste stormvloedkering en werd in 1958 in gebruik genomen. 

Niet voldoende

Echter is alleen het bouwen van dijken is niet voldoende. We moeten meer doen om ons aan te passen aan klimaatverandering. We hebben namelijk ook te maken met risico’s als droogte en hitte. In steden kan hittestress optreden, wat gezondheidsproblemen en een verminderde arbeidsproductiviteit kan opleveren. Er moeten nieuwe oplossingen gezocht worden voor problemen waar we in de toekomst steeds meer mee te maken gaan krijgen. 

Om heel Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, wordt klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel gemaakt van beleid en uitvoering. Alle gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk werken mee aan het Nationale Deltaprogramma. 

Strategie

De gemeente Krimpenerwaard is bezig met het maken van een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda. In de klimaatadaptatiestrategie wordt de strategie bepaald die de gemeente gaat hanteren en wordt er richting gegeven aan de wijze waarop de gemeente zich aan past aan klimaatverandering. In de uitvoeringagenda staan de acties en maatregelen waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Om tot een strategie en een agenda te komen volgen we een aantal stappen. 

Stresstesten

Eerst wordt uitgebreid onderzocht wat de grootste risico’s zijn voor de regio. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van stresstesten. De stresstesten worden uitgevoerd voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De kwetsbaarheden zijn in beeld gebracht in verschillende risicokaarten. 

Risicodialogen

Vervolgens worden er risicodialogen gevoerd met verschillende partijen. In de dialoog worden de verschillende kwetsbaarheden benoemd en ga je in gesprek over effecten en mogelijke oplossingen. De gemeente Krimpenerwaard heeft risicodialogen gevoerd met stakeholders en de gemeenteraad. Ook heeft het bewonerspanel de mogelijkheid gehad om mee te doen met de risicodialoog. De dialoog heeft twee doelen: enerzijds maken we partijen bewust van de kwetsbaarheid van het gebied. Anderzijds worden mogelijke maatregelen en oplossingen gezocht. 

Uitvoeringsagenda

Nadat de adaptatiestrategie is opgesteld, maakt de gemeente een uitvoerings- en investeringsagenda voor de regio. Hierin staat beschreven welke acties en maatregelen de komende periode genomen gaan worden. Ook staat er welke partijen, binnen en buiten de organisatie, welke maatregelen gaan nemen. 

De gemeente is sinds het najaar van 2019 bezig met de stresstesten en risicodialogen. We verwachten de klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda eind 2021 of begin 2022 afgerond te hebben. 

Heeft u ideeën?

Heeft u ideeën om uw omgeving meer klimaatadaptief te maken? Of heeft u vragen over het onderwerp klimaatadaptatie? We horen graag van u. Stuur een mail naar info@krimpenerwaard.nl. We helpen u graag.