Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu, en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen.  Ook komen er meer en langere periodes van droogte en hitte. Hiernaast moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen. Ook het waterpeil in de rivieren zal stijgen. 

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk dat we ons aanpassen aan klimaatverandering. Zo beperken we schade in de toekomst en benutten we kansen. Een voorbeeld van klimaatadaptatie is het bouwen van dijken. Dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel en hoge waterstanden. 

We moeten meer doen

Alleen het bouwen van dijken is niet voldoende. We moeten meer doen om ons aan te passen aan klimaatverandering. We hebben namelijk ook te maken met droogte en hitte. In dorpen, steden en bij bedrijventerreinen kan hittestress optreden. Hittestress kan zorgen voor gezondheidsproblemen en een verminderde arbeidsproductiviteit. Er moeten nieuwe oplossingen gezocht worden voor problemen waar we in de toekomst steeds meer mee te maken gaan krijgen. 

Om heel Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, wordt klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel gemaakt van beleid en uitvoering. Alle gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk werken mee aan het Nationale Deltaprogramma.

Gemeente aan de slag

De gemeente Krimpenerwaard is al hard aan de slag met klimaatadaptatie. We hebben eerst een Klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Daarvoor zijn stresstesten gehouden en risicodialogen gevoerd.  

Met stresstesten onderzochten we wat de grootste risico’s en kwetsbaarheden zijn voor de gemeente. De stresstesten zijn uitgevoerd voor de klimaatthema’s Wateroverlast, Hitte, Droogte en Overstroming. De kwetsbaarheden zijn in beeld gebracht in risicokaarten.
Daarna zijn er risicodialogen gevoerd met onze gebiedspartners en de gemeenteraad. We gingen in gesprek over de effecten van de kwetsbaarheden. En we keken met elkaar naar mogelijke maatregelen en oplossingen.

Wat gaan we doen tot 2027?

De klimaatadaptatiestrategie is de basis voor het Programma Riolering en Klimaatadaptatie. In dit programma staat welke acties en maatregelen we de komende vier jaar nemen. Ook staat er welke partijen, binnen en buiten de organisatie, welke maatregelen gaan nemen. 

Heeft u ideeën?

Misschien heeft u zelf ook ideeën om uw omgeving meer klimaatadaptief te maken? Of heeft u vragen over het onderwerp klimaatadaptatie? We horen graag van u. Stuur een mail naar info@krimpenerwaard.nl. We helpen u graag.

Klimaatadaptatie in de praktijk

Het klimaat verandert. Dat vraagt om maatregelen. Deels om die verandering af te zwakken en tegen te gaan. Maar ook om onze woonomgeving aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Bij de herinrichting van de Johannes Vermeerstraat en omgeving in Krimpen aan de Lek is tegelijk de buitenruimte aangepast aan klimaatverandering. Met een mooi woord: klimaatadaptatie. Naast nieuwe bestrating, riolering en verlichting is gekeken hoe beter met regenwater, groen en verduurzaming van woningen om te gaan is. Van de aanpak is een video gemaakt.

Bekijk de video over klimaatadaptatie bij het project Johannes Vermeerstraat en omgeving

In de video vertelt wethouder Ria Broere wat klimaatadaptatie inhoudt en wat u zelf in uw tuin kunt doen. Beleidsmedewerker Wim Rook vertelt u hoe een andere vorm van riolering, opvang en hergebruik van regenwater, betere afwatering van straten naar singels, natuurlijke oevers en een innovatieve inrichting van parkeerplekken helpen om beter met regenwater om te gaan. Maar ook hoe dit van invloed is op de temperatuur in droge, hete zomers. En hoe dit zorgt voor meer soorten insecten en vogels in de buurt.

Beleidsmedewerker Anne Verdoold sluit hierop aan met acties als Steenbreek en de samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket adviseert over hoe u uw woning kunt isoleren en ook zelf energie kunt opwekken. Een bewoner vertelt hoe hij hier van profiteert.