Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu, en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen. Ook komen er meer en langere periodes van droogte en hitte. Hiernaast moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen. Ook het waterpeil in de rivieren zal stijgen. 

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk om aan te passen aan klimaatverandering om schade in de toekomst te beperken en kansen te benutten. Een bekend voorbeeld van klimaatadaptatie is het bouwen van dijken. Dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel en hoge waterstanden. 

Ervaring

Nederland heeft al ruime ervaring met vechten tegen het water. Na de watersnoodramp in 1953 is de Deltacommissie opgericht en werd er begonnen met de Deltawerken. Dit plan bestond uit de aanleg van dammen en het versterken van dijken. De Hollandsche IJsselkering was de eerste stormvloedkering en werd in 1958 in gebruik genomen. 

Niet voldoende

Alleen het bouwen van dijken is niet voldoende. We moeten meer doen om ons aan te passen aan klimaatverandering. We hebben namelijk ook te maken met risico’s als droogte en hitte. In steden kan hittestress optreden, wat gezondheidsproblemen en een verminderde arbeidsproductiviteit kan opleveren. Er moeten nieuwe oplossingen gezocht worden voor problemen waar we in de toekomst steeds meer mee te maken gaan krijgen. 

Om heel Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, wordt klimaatadaptatie op alle overheidsniveaus onderdeel gemaakt van beleid en uitvoering. Alle gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk werken mee aan het Nationale Deltaprogramma. 

Strategie

De gemeente Krimpenerwaard is bezig met het maken van een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda. In de klimaatadaptatiestrategie wordt de strategie bepaald die de gemeente gaat hanteren en wordt er richting gegeven aan de wijze waarop de gemeente zich aan past aan klimaatverandering. In de uitvoeringagenda staan de acties en maatregelen waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Om tot een strategie en een agenda te komen volgen we een aantal stappen. 

Stresstesten

Eerst wordt uitgebreid onderzocht wat de grootste risico’s zijn voor de regio. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van stresstesten. De stresstesten worden uitgevoerd voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De kwetsbaarheden zijn in beeld gebracht in verschillende risicokaarten. 

Risicodialogen

Vervolgens worden er risicodialogen gevoerd met verschillende partijen. In de dialoog worden de verschillende kwetsbaarheden benoemd en ga je in gesprek over effecten en mogelijke oplossingen. De gemeente Krimpenerwaard heeft risicodialogen gevoerd met stakeholders en de gemeenteraad. Ook heeft het bewonerspanel de mogelijkheid gehad om mee te doen met de risicodialoog. De dialoog heeft twee doelen: enerzijds maken we partijen bewust van de kwetsbaarheid van het gebied. Anderzijds worden mogelijke maatregelen en oplossingen gezocht. 

Uitvoeringsagenda

Nadat de adaptatiestrategie is opgesteld, maakt de gemeente een uitvoerings- en investeringsagenda voor de regio. Hierin staat beschreven welke acties en maatregelen de komende periode genomen gaan worden. Ook staat er welke partijen, binnen en buiten de organisatie, welke maatregelen gaan nemen. 

De gemeente is sinds het najaar van 2019 bezig met de stresstesten en risicodialogen. We verwachten de klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda eind 2021 of begin 2022 afgerond te hebben. 

Heeft u ideeën?

Heeft u ideeën om uw omgeving meer klimaatadaptief te maken? Of heeft u vragen over het onderwerp klimaatadaptatie? We horen graag van u. Stuur een mail naar info@krimpenerwaard.nl. We helpen u graag.

Klimaatadaptatie in de praktijk

Het klimaat verandert. Dat vraagt om maatregelen. Deels om die verandering af te zwakken en tegen te gaan. Maar ook om onze woonomgeving aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Bij de herinrichting van de Johannes Vermeerstraat en omgeving in Krimpen aan de Lek is tegelijk de buitenruimte aangepast aan klimaatverandering. Met een mooi woord: klimaatadaptatie. Naast nieuwe bestrating, riolering en verlichting is gekeken hoe beter met regenwater, groen en verduurzaming van woningen om te gaan is. Van de aanpak is een video gemaakt.

Bekijk de video over klimaatadaptatie bij het project Johannes Vermeerstraat en omgeving

In de video vertelt wethouder Ria Broere wat klimaatadaptatie inhoudt en wat u zelf in uw tuin kunt doen. Beleidsmedewerker Wim Rook vertelt u hoe een andere vorm van riolering, opvang en hergebruik van regenwater, betere afwatering van straten naar singels, natuurlijke oevers en een innovatieve inrichting van parkeerplekken helpen om beter met regenwater om te gaan. Maar ook hoe dit van invloed is op de temperatuur in droge, hete zomers. En hoe dit zorgt voor meer soorten insecten en vogels in de buurt.

Beleidsmedewerker Anne Verdoold sluit hierop aan met acties als Steenbreek en de samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket adviseert over hoe u uw woning kunt isoleren en ook zelf energie kunt opwekken. Een bewoner vertelt hoe hij hier van profiteert.