De afkorting RES staat voor Regionale Energie Strategie. Het is het regionaal energieplan van onze regio, Midden-Holland. Er staat in hoe wij in de Krimpenerwaard - samen met omliggende gemeenten - denken een bijdrage te kunnen leveren aan de landelijke klimaat- en energiedoelen. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor grote klimaatveranderingen. Het is veel te heet, het is te droog of te nat, we hebben last van stormen en hoosbuien. Als we niets doen wordt dat alleen maar erger. Ook Krimpenerwaard en de omliggende regio moeten en willen hun bijdrage leveren om dat proces te stoppen.

 In 2050 aardgasvrij

Nederland heeft in nationale en internationale akkoorden afgesproken dat alle woningen in ons land vanaf 2050 aardgasvrij zijn. Dat is nodig omdat fossiele brandstoffen zoals gas, olie, kolen en hout zorgen voor veel uitstoot van CO2 ofwel broeikasgassen. Die zorgen voor klimaatverandering. Het betekent daarom ook dat we andere, alternatieve manieren moeten vinden om onze huizen te verwarmen en energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik van zonne- en windenergie (zonnepanelen en windmolens), biogassen of kernenergie.

Concept RES

Landelijk is bepaald dat elke regio voor 1 oktober 2020 een Concept-RES opstelt en indient. De concept-RES wordt daarom op 29 september besproken in de gemeenteraad.

De Concept-RES is een eerste stap in het proces naar een regionaal energieplan. Er is gekeken naar de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie. We zoeken naar oplossingen voor zonne- en windenergie op de meest gunstige en kansrijke plekken, op de meest haalbare en betaalbare manier. Er is in kaart gebracht hoeveel warmte elke gemeente nodig heeft en welke alternatieve warmtebronnen elke gemeente heeft. Overschotten in de ene gemeente delen we waar mogelijk met gemeenten met een warmtetekort. Omdat regio Midden-Holland weinig warmtebronnen heeft, kijken we ook naar de warmteoverschotten – bijvoorbeeld uit havens en fabrieken – in andere regio’s.

De komende periode wordt de Concept RES verder uitgewerkt tot een RES 1.0. Op 1 juli 2021 moet deze politiek zijn vastgesteld. Elke twee jaar kijkt elke energieregio of de RES aangepast moet worden op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs.

Meedenken?

De Concept RES is een eerste stap op weg naar een duurzamere samenleving. We maken graag gebruik van jouw inbreng om van de Concept RES een RES 1.0 te maken. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee te denken en ons te laten weten wat je als bewoner, bedrijf of organisatie vindt. Meld je aan via duurzaam@krimpenerwaard.nl

Meer weten?

Neem contact op met de projectleider Regionale Energie Strategie, Belinda Roggeveen via duurzaam@krimpenerwaard.nl