Weidehof Krimpenerwaard begeleidt onderwaterdrainage

We willen de biodiversiteit vergroten en ons unieke landschap behouden voor toekomstige generaties.

Weidehof Krimpenerwaard is een vereniging van agrariërs en streekbewoners die zich met agrarische natuur- en landschapsbeheer inzet voor de waard. “We willen de biodiversiteit vergroten en ons unieke landschap behouden voor toekomstige generaties,” vertelt Piet Blanken die voorzitter van Weidehof is. Hij is trots op de vereniging. “We doen het minstens zo goed als landelijke natuurorganisaties.”

Water op het juiste peil

“We hebben nu een mooi proefproject in Vlist. Wij zijn als het ware de penvoerder en begeleider voor 21 melkveehouders die met elkaar hebben gekozen voor een bijzondere maatregel. Op ruim 350 hectare veenweiden is 450 kilometer onderwaterdrainage aangelegd. Formeel heet het waterinfiltratiesysteem of WIS. Het is een drainage- en infiltratiesysteem om het waterniveau op het juiste peil te houden. Dus als de weiden te vochtig zijn, wordt water afgevoerd. Als ze te droog zijn, wordt water ingelaten. Dat is goed voor de natuur en de biodiversiteit. Doordat de percelen in de zomer natter zijn, krijg je meer insecten. En omdat er dan meer voedsel te vinden is, komen er meer weidevogels.”

Klimaatdoelen

“Voor de boeren is het ook gunstig, want zij kunnen het weideseizoen misschien wel met een maand verlengen. Door ontwatering bij een hoge grondwaterstand kan het vee immers eerder op het land. Maar dat is niet de enige reden waarom deze melkveehouders hiermee begonnen zijn. Zij pakken hun verantwoordelijkheid om de klimaatdoelen te realiseren en hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Het project moet bijdragen aan minder bodemdaling en aan CO2-reductie. Droog land krimpt, en daar hebben we in onze veenweidegebieden veel last van. Daarbij komt dan CO2 vrij. Jaarlijks is dat over heel Nederland ongeveer 2,8 procent van de CO2-uitstoot. Door te voorkomen dat het veen te veel indroogt, kan bodemdaling verminderen. Hoeveel weten we nog niet. We hopen met 30 tot 50 procent, maar dat wordt allemaal goed gemonitord en onderzocht.”

Samenwerking

“Overigens heeft bodemdaling ook een nadelig effect op de waterkwaliteit. En het wordt met het dalen van de bodem steeds moeilijker om het waterpeil op het gewenste niveau te houden. Redenen genoeg om te proberen daar iets tegen te doen. Dat moet steeds maatwerk zijn en vraagt om samenwerking van alle partijen. Dat is hier goed geregeld, want dit is een project van de boeren samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de agrarische natuurvereniging Lopikerwaard, de gemeente Krimpenerwaard en Weidehof Krimpenerwaard. We hebben hier met elkaar voor getekend.”

Meer informatie

Lees meer over Weidehof Krimpenerwaard op www.weidehofkrimpenerwaard.nl